ചോദ്യപേപ്പറിന് 4 ലക്ഷം വരെ: വിവരം പുറത്തായപ്പോള്‍ മത്സരപ്പരീക്ഷ മാറ്റി

©J¡¶i« : Jë¡t´¤h¡¨j Y¢j¨ºT¤´¡u sft ©f¡tV® cT·¡c¢j¤¼ hËj dj£È, ©O¡a¬©d¸t c¡k® kÈ« j¥di®´® l¨j l¢v´¤¼¤¨l¼ Ag¬¥p« dj¼Y¢¨c Y¤Tt¼® h¡×¢lµ¤.
lj¤¼ 11~¡« Y£iY¢ AK¢©kɬ¡ Yk·¢v cT·¡c¢j¤¼ Fr¤·¤dj£È ¨d¨¶¼® h¡×¢li®´¤Ji¡i¢j¤¼¤. h¡×¢lµ l¢lj« d¤s·¤l¢¶Y® ©L¡d¬h¡i¢¶¡X®. jÙ¤ d±Y¹q¢k¥¨T h¡±Yh¡X® dj£È h¡×¢lµ l¢lj« d¤s·¤l¢¶Y®.
o¡©ÆY¢J J¡jX¹q¡v dj£È h¡×¢¨i¼¡X® sft ©f¡tV® cvJ¤¼ Hª©a¬¡L¢J l¢ma£JjX«. F¼¡v ©O¡a¬©d¸t ©O¡t¼¤¨l¼ dj¡Y¢ Dit¼ o¡pOj¬·¢v dj£È h¡×¢lµ¤¨l¼¡X® Hj¤ D¼Y D©a¬¡Lo®Zu ©JjqJªh¤a¢©i¡T® dsºY®.
©O¡a¬©d¸t jpo¬h¡i¢ o«MT¢¸¢´¡u ±mh¢µi¡w Y¨¼i¡X¨±Y l¢lj« d¤s·¤l¢¶Y®. ©O¡a¬©d¸s¢c® c¡k¤kÈ« ©O¡a¢µ©¸¡w A±Yi¤« lk¢i Y¤J cvJ¡u Jr¢i¡· Hj¤ D©a¬¡L¡tY®Z¢ l¢lj« d¤s·¤l¢¶¤¨l¼¡X® Ag¬¥p«.
20 J®q¡t´¤h¡¨j Y¢j¨ºT¤´¡c¡i¢j¤¼¤ hËjdj£È. Fo®.Fo®.Fv.o¢ AT¢o®Z¡c ©i¡L¬Yi¡iY¢c¡v c¢jlb¢ A©dÈJj¤Ù¡i¢j¤¼¤. o¥È®h dj¢©m¡bci¢v H©¶¨s A©dÈJw Y¾¢i©mn« 13000 A©dÈJ¨j h¡±Y©h Fr¤·¤ dj£Èi®´® ÈX¢µ¢j¤¼¤¾¥. ©Q¡k¢ Hr¢l® o«fc®b¢µ As¢i¢¸® F¿¡ d±Y¹w´¤« cvJ¢i¢j¤¼¢¿.
©Jjq·¢c¤ d¤s¨h sft ©f¡tV® H¡e£o¤Jq¤¾ Ao¡«, ©hM¡ki, ±Y¢d¤j Y¤T¹¢i lT´¤J¢r´u o«o®Z¡c¹w Dw¨¸¨T c¥©s¡q« dj£È¡ ©J±z¹w DÙ¡i¢j¤¼¤.
©O¡a¬©d¸t ©cj©· Y¨¼ sât ©f¡tV® l¢l¢b ©o¡Xv, s£Q¢iXv H¡e£o¤Jq¢©k´® Aiµ¢j¤¼¤. Cl¢¨T Fl¢¨T¨iÆ¢k¤« c¢¼® ©O¡t¼Y¡J¡¨h¼¡X® o«mi¢´¤¼Y®. sft ©f¡tV¢¨k dk Q£lc´¡j¤¨Ti¤« h´w A©dÈJj¡iY¢c¡v ©O¡a¬©d¸t ©O¡t¼Y¢c¤ d¢¼¢v Q£lc´¡j¤¨T dƤ« A©c§n¢´¤¼¤Ù®.
dj£È h¡×¢i©Y¡¨T F¿¡ ©o¡Xv, s£Q¢iXv H¡e£o¤Jq¢©k´¤« Aiµ ©O¡a¬©d¸t DTu Y¢j¢µii®´¡u Blm¬¨¸¶¢j¢´¤Ji¡X®. GY® H¡e£o¢v c¢¼® ©O¡a¬©d¸t ©O¡t¼¤¨l¼® CY¤lr¢ JÙ¤d¢T¢´¡u Jr¢i¤¨h¼¡X® Ab¢J¦Yj¤¨T ±dY£È.

ലിങ്ക് – – കേരളകൗമുദി

Advertisements

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

Filed under വാര്‍ത്ത

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w